Bildiriler

 1. Kurt N., Uzundere A., Gürkan Gülcan M. (2016) Okul İçin Tanımlanan Vizyon İfadeleri ile Öğretmenlerin Okul Vizyonuna İlişkin Görüşlerini Karşılaştırılması, International Management Research Congress, INMAR 19-20 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 2. Ereş F., Kurt, N., (2017). Problems of principals as diversity managers in inclusive schools., 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. Ankara
 3. Güçlü, N., & Kurt, N., (2017). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı Öğrencilerinin Sosyal Kimlik Algılarına İlişkin Nitel bir Çalışma, EJER Congress 2017, Denizli
 4. Kurt N., Demirbolat A. (2018). Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları, İş Doyumları ve Psikolojik İyi Oluşlarının Araştırılması, EYFOR 9. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 450. Antalya
 5. Kurt. N. (2018). “Bir Milyon Öğretmen Fikir Projesi”ne İlişkin Nitel Bir Analiz. EYFOR 9. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 692, Antalya
 6. Kurt N. (2019). Öğretmenlerin İş Doyumları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi EYFOR X Bildiri Özetleri Kitabı. S.249, Antalya
 7. Kurt N., (2019). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Yaşanan Devamsızlık Problemine Yönelik Bir Eylem Araştırması, EJER 2019 Bildiri Özetleri Kitabı, s. 704, (25604), Ankara
 8. Kurt N., Demirbolat A. (2019). Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları, İş Doyumları ve Psikolojik İyi Oluşlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Araştırılması. EJER 2019 Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara

Makaleler

 1. Kurt, N., & Demirbolat, A. O. (2019). Investigation of the Relationship between Psychological Capital Perception, Psychological Well-Being and Job Satisfaction of Teachers. Journal of Education and Learning8(1), 87-99.
 2. Kurt N., (2019). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Yaşanan Devamsızlık Problemine Yönelik Bir Eylem Araştırması (8. Sınıflarda Bir Uygulama), EJER 2019 Tam Metin Kitabı, s. 2152.
 3. Kurt N., Demirbolat A. (2020). Atama Türleri Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Benlik Algılarının İncelenmesi. International Journal of Social Science(2) s. 29-46 https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774872

Tezler

Yüksek lisans:

İdikut, N. (2007). Matematik Öğretiminde Tarihten Yararlanmanın Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Matematik Başarılarına Etkisi

https://www.ulusaltezmerkezi.net/matematik-ogretiminde-tarihten-yararlanmanin-ogrencilerin-matematige-yonelik-tutumlarina-ve-matematik-basarilarina-etkisi/54/

Doktora:

Kurt, N. (2018). Öğretmenlerin psikolojik sermaye algıları ile Psikolojik iyi oluşları ve iş doyumları arasındaki İlişki, Doktora Tezi, YÖK Ulusal Tez Merkezi ( https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişim sağlanabilmektedir).