Kişisel yorumum: Bu makalede ilk gördüğüm şey, bir tezin nasıl başarılı bir şekilde makale formuna dönüştürülebileceği oldu. Kendi tezim içinde benzer bir uygulamaya gidebilirim. İkinci olarak dikkatimi çeken şey, makale içeriğinde yer alan okul yönetimi ile öğretmenler arasındaki ilişki incelendiğinde öğretmenlerin cinsiyet ve branş faktörüne göre pearson korelasyonunun anlamlı sonuçlar vermesi oldu. Bu şu anlama geliyor; makaleye göre okul müdürleri ile sosyal içerikli derslerin öğretmenleri, sayısal içerikli derslerin öğretmenlerinden daha kuvvetli bir iletişime sahip; erkek öğretmenler de bayan öğretmenlerden daha kuvvetli bir iletişime sahiptir. Tabi bunda okul müdürlerinin büyük çoğunluğunun erkeklerden meydana gelmesinin payı yadsınamaz.

Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki [doi: 10.14527/kuey.2014.009]

1-Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri ile Öğretmenlerin
Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki*
Relationship between School Administrators’ Social Communication
Skills and Teachers’ Motivation, Soner Doğan1, Osman Koçak2

Öz
Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri
ile branş öğretmenlerinin motivasyon düzeyi arasındaki ilişki düzeyinin, öğretmenlerin cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Sivas merkez ilçedeki ortaokullarda görev yapan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce branşlarındaki toplam 531 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise küme örnekleme yöntemi ile seçilen 211 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen verilerin analizinde Pearson Korelâsyonu kullanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile branş öğretmenlerinin motivasyonu arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, ayrıca söz konusu ilişkinin öğretmenlerin cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre de farklı düzeylerde ortaya çıktığı saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Öğretmen motivasyonu, sosyal iletişim becerisi, okul yöneticisi, branş
öğretmeni

Abstract
In this study, we intend to detect the relationship between the social communication skills of the school administrators serving in secondary schools and motivation levels of branch teachers according to the gender, expertise and seniority variables of the teachers. The study is a quantitative study in relationship survey model. The study population consists of a total of 531 teachers serving in Turkish, Mathematics, Science and Technology, Social Studies and English branches in secondary schools in the central district of Sivas. 211 teachers who are selected by cluster sampling method constitute, on the other hand, the sample of the study. Pearson’s correlation was used in the analysis of the data obtained at the end of the study. According to study findings, it was found that   there was a high level, positive and significant relationship between social communication skills of school administrators serving in secondary schools and the motivation of branch teachers and that such relationship occurs in different levels according to the gender, expertise and seniority variables of the teachers.

Keywords: Teacher motivation, social communication skill, school administrator, branch
teacher

1Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, snr312

Kaynak: http://kuey.net/index.php/kuey/article/view/kuey.2014.009